Cookie- en privacyverklaring

 

Versie

Datum

Belangrijkste wijzigingen

Initialen FG o.g.

Versie 1.1

12 november 2018

Versie voornamelijk van toepassing voor gegevensgebruik tbv website

 

Versie 1.2

10 december 2018

Cookie- en privacyverklaring gecombineerd

 

Versie 1.3

19 april 2019

Opnemen van e-mailadressen van leden in de digitale gemeentegids (achter inlog), meerdere (redactionele) verduidelijkingen

AL, 19-04-2019

       
       
       
       
       

Samenvatting

Cookies: Als u de website www.saronkerk.nl bezoekt, worden er alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies geplaatst op uw computer (of ander apparaat). De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt of instellingen worden onthouden, bijvoorbeeld de lettergrootte. Ook zijn functionele cookies nodig om te kunnen inloggen. Analytische cookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers van (onderwerpen van) de website te achterhalen. Uit die gegevens is niet op te maken wie deze bezoekers zijn.

Voor het plaatsen van deze cookies hoeft strikt genomen geen toestemming te worden gevraagd. Om open en zorgvuldig te zijn, informeren we u toch liever volledig.

Privacy: Op het open gedeelte van de website www.saronkerk.nl worden geen persoonsgegevens gebruikt of persoonlijke gegevens geplaatst. Alleen als contact wordt opgenomen via het contactformulier, hebben we een aantal persoonsgegevens nodig. Waar nu of in de toekomst wel persoonlijke gegevens worden gebruikt of geplaatst, gebeurt dit via of achter een inlogaccount voor gemeenteleden. Hoe we omgaan met deze persoonlijke informatie, is te lezen in de Privacyverklaring verderop in dit document.


Cookie-verklaring

Over cookie-gebruik bij de website van de Saronkerk
Oostkapelle Via onze website www.saronkerk.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. Voor zover we persoonsgegevens verzamelen, worden deze dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het verlenen van toegang tot de website www.saronkerk.nl;

• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

• om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid
Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een met u overeengekomen overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Strato of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze website te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.
Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Google Tag Manager (privacyverklaring Google)
• Na het accepteren van de cookiemelding wordt een cookie (cookieconsent_status) geplaatst welke anoniem registreert dat de cookiemelding door de is geaccepteerd.

Google Analytics (privacyverklaring Google)
• Om de website te optimaliseren worden een tweetal cookies (_gat en _gid) geplaatst om anoniem het klikgedrag van websitebezoekers te registreren.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
• Website: www.saronkerk.nl
• Adres: Noordweg 34, 4356 ED Oostkapelle
• Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Privacy-verklaring

I. ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring
Voor de Gereformeerde Gemeenten en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over Gereformeerde Gemeenten en haar gemeenten
De organisatie van de Gereformeerde Gemeenten en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Gereformeerde Gemeenten bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

☐ Een coördinator gegevensbescherming
☐ De kerkenraad
☑ anders: een commissie van een aantal kerkenraadsleden, waar nodig bijgestaan en geadviseerd door een aantal gemeenteleden

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Bovengenoemde commissie. Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Recht op inzage en kopie.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien en daarvan een kopie te ontvangen.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 3. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit registers, databases of als lid is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 4. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. Het kan daardoor zo zijn dat uw verzoek wordt afgewezen, maar daarover wordt u dan zorgvuldig geïnformeerd.

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Momenteel wordt in kaart gebracht of deze gegevens betrokken zijn bij gebruik van de website. Mocht dit zo zijn, dan wordt daarvan ook een tabel opgenomen in dit deel van de privacy-verklaring.

III. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Ook het gebruik van persoonsgegevens in dit gedeelte wordt momenteel in kaart gebracht. Indien nodig wordt hiervoor de onderstaande tabel aangevuld.


Plaatselijk leven en werken van de kerk

Wel

Niet

Situatie

Welke gegevens zijn erbij betrokken

Grondslag

Er worden nieuwsflitsen per mail verstuurd naar leden van de gemeente, om betrokkenen op de hoogte te brengen van nieuws en activiteiten van de gemeente. Deze nieuwsflitsen worden verzonden naar diegenen die een account hebben aangevraagd en zich niet hebben afgemeld voor deze nieuwsflits.

De nieuwsbrieven worden:
☑ als regel wekelijks verstuurd
☐ maandelijks verstuurd
☐ anders:

☐ naam en voornamen/voorletters;
☑ e-mailadres
☑ anders: links naar informatie op de website, voor zover dit informatie met persoonsgegevens betreft, achter inlog
☑ anders: abonnement-administratie door beheerder met volledige naam, adres en e-mail

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en de uitvoering van de overeenkomst.

Er worden in de nieuwsflits gegevens van zieke personen vermeld.

 

☐ naam en voornamen/voorletters;
☐ adres
☐ e-mailadres
☐ anders:

Niet van toepassing.

 ☑  ☐

Er wordt een gemeentegids uitgegeven waarin een lijst van alle gemeenteleden is opgenomen. De digitale variant is raadpleegbaar via de website met behulp van een account.
De papieren versie wordt op de woonadressen van leden bezorgd.

De gemeentegids is:
☐ publiek toegankelijk
☑ alleen voor de leden toegankelijk
☐ anders:

☑ naam en voornamen c.q. voorletters;
☑ straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
☐ geboortedatum en -plaats;
☐ geslacht;
☑ e-mailadres (digitale gemeentegids)
☑ telefoonnummer(s)
☑ anders: wijknummer

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en de uitvoering van de overeenkomst.

(Indien is aangegeven dat de gemeentegids publiek toegankelijk is, dient hiervoor expliciete toestemming te zijn verkregen.)

Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd.

De kerkdienst:
☐ is publiekelijk te volgen via internet of kerkradio
☑ is alleen voor abonnees te volgen via internet of kerkradio
☐ is alleen in de kerk te volgen.

☑ de naam en voornamen
☐ alleen de voornaam
☑ gegevens rondom ziekte en gezondheid, voor zover hiervoor toestemming is gegeven door betrokkene
☐ anders:

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd

☑ zonder beeld
☑ de kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk:
- 3 maanden op het open gedeelte van de website
- 1 jaar via het gesloten gedeelte
☑ in de opnames op het open

Het is niet mogelijk dat bezoekers van de dienst op de geluidsopname herleidbaar tot een persoon te horen zijn.
Het is mogelijk dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt.
Toelichting: op het open gedeelte van de website staan gedurende 3 maanden

Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

 

 

Wel

Niet

Situatie

Welke gegevens zijn erbij betrokken

Grondslag

     

gedeelte worden geen namen

genoemd (omdat deze uit de

opname worden geknipt)

☑ opnames en live

uitzendingen van integrale

kerkdiensten (waarin dus ook

persoonlijke gegevens worden

genoemd) zijn enkel via een

ledenpagina te beluisteren

☐ anders:

opnames van een selectie van recente

kerkdiensten online. Uit deze opnames zijn

het gebed (indien hierom verzocht door de

predikant van dienst), de aan het gebed

voorafgaande afkondigingen en de

orgelvoorspelen geknipt.

Indien het gebed met toestemming van de

predikant van dienst in de opname blijft

staan, kunnen de voorbedes en

dankzeggingen voor personen worden

beluisterd.

Op het gesloten gedeelte staan opnames van

kerkdiensten uit het afgelopen jaar, voor

zover hiervoor door de voorganger

toestemming is gegeven. Deze opnames zijn

integraal.

 

Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden

geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet.

Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen

over het websitebezoek of over (het apparaat van) de

bezoeker. Zie verder de Cookie-verklaring aan het begin van

deze Cookie- en privacyverklaring.

☐ ip-adres

☐ surfgedrag

☐ type apparaat

☐ anders:

De gemeente verwerkt deze

gegevens op basis van haar

gerechtvaardigde activiteiten haar

gerechtvaardigd belang om een

beter beeld te kunnen krijgen op

welke wijze onze website wordt

gebruikt en hoe wij deze kunnen

verbeteren.

Op onze website staan foto’s van functionarissen van de kerk.

☑ foto

☑ naam, telefoonnummer en mailadres

(domein @saronkerk.nl)

☑ kerkelijk ambt of functie

☑ anders: bankrekeningnummers kerk,

diaconie en onderhoudsfonds

Toelichting: betreft alle kerkenraadsleden en

alleen op besloten gedeelte

De gemeente verwerkt deze

gegevens op basis van haar

gerechtvaardigde activiteiten, te

weten haar gerechtvaardigd

belang om de gemeente als

toegankelijke gemeenschap te

laten functioneren.

Op onze website staan

functionarissen van de

gemeente/plaatselijke kerk.

☑ op een openbare pagina

☐ op een ledenpagina

☑ naam

☑ e-mailadres (domein @saronkerk.nl)

De gemeente verwerkt deze

gegevens op basis van haar

gerechtvaardigde activiteiten, te

Pagina 8 van 10

Wel

Niet

Situatie

Welke gegevens zijn erbij betrokken

Grondslag

       

☐ adres

☑ kerkelijk ambt of functie

☐ anders: bankrekeningnummers kerk,

diaconie en onderhoudsfonds

Toelichting: betreft alleen de

kerkenraadsleden met een benoemde functie

weten haar gerechtvaardigd

belang om de gemeente als

toegankelijke gemeenschap te

laten functioneren.

Op onze website staan

foto’s van bezoekers van de

kerkelijke activiteiten.

☐ op een openbare pagina

☑ op een ledenpagina

☑ foto, met eventueel een verslag

☐ onderschrift met naam

☐ anders:

De kerk verwerkt foto’ s van

bezoekers van een activiteit om

een beeld te geven van de

gemeente.

Via de website van de

gemeente kunnen mensen

contact opnemen via een

contactformulier.

De gegevens die worden

verzameld via het formulier:

☑ worden gemaild naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

☐ worden na een jaar

verwijderd

☑ blijven bewaard op het

apparaat waarop de mails

zijn binnengehaald

☐ anders:

In het contactformulier moeten mensen ten

minste invullen:

☑ naam en voornamen/voorletters;

☑ e-mailadres

☑ telefoonnummer

☑ anders: het bericht waarover ze contact

willen opnemen

De gemeente en de diaconie

willen toegankelijk zijn voor

mensen die contact willen

opnemen en verwerken op basis

van verkregen toestemming deze

gegevens.

I


IV. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

V. DOORGIFTE AAN ANDEREN

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van haar gerechtvaardigde taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

• Administratiekantoren

• Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails

Pagina 9 van 10

• Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Waar nodig sluiten we een verwerkersovereenkomst met de andere partij.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

VI. WIJZIGINGEN

De gemeente behoudt zich het recht voor om deze cookie- en privacyverklaring aan te passen. Een herziene versie zal op de website worden geplaatst (waarbij dit - indien noodzakelijk - in het kerkblad of door middel van een mailing wordt aangekondigd). Daarbij zal duidelijk worden vermeld welke belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

_________________________ Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

(Vul als gemeente in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen)

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Wel

☑ ☑

Niet

☐ ☐

Maatregel

De gemeente heeft ter coördinatie een commissie gegevensbescherming aangewezen.

De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief de cookie- en privacyverklaring)

Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van de privacy-verklaring, ten minste

De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van de privacyverklaring, door

☑ jaarlijks ☑ anders: of zoveel eerder of later als de situatie er om vraagt

☐ eenmalig (datum: ) ☐ jaarlijks ☐ bij intreding in de positie/functie/het ambt ☐ anders:

Toelichting: als het privacybeleid over de volle breedte is vastgelegd, gaat dit worden gedeeld met genoemde betrokkenen

☐ eenmalige toezending (datum: ………………………… ) ☐ jaarlijkse toezending

Pagina 10 van 10

Wel

☑ ☑

☑ ☑

Niet

☐ ☐

☐ ☐

Maatregel

☑ de website (bij bezoek van de website, voor zover het persoonsgegevens in relatie tot de website betreft) ☐ anders:

De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van de privacyverklaring, door

☐ fysieke uitgave in de gebouwen ☐ de website ☐ anders:

Toelichting: het privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens in het totaal van het kerk-zijn volgt op een later moment

Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte. Toelichting: kerkenraadskamer

Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze:

☐ maandelijks worden gewijzigd ☐ elk half jaar worden gewijzigd ☑ jaarlijks worden gewijzigd ☐ anders:

De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.

Op peildatum 19 april 2018 heeft de gemeente een verwerkersovereenkomst gesloten met:

☑ de gecontracteerde accountant

Anders:

Op peildatum 19 april 2019 is de gemeente voornemens een verwerkersovereenkomst te sluiten met:

☑ de leverancier van de applicatie ledenadministratie ☑ drukker(s) die bij het uitvoeren van een opdracht gebruikmaken van persoonsgegevens van gemeenteleden

Over cookie-gebruik bij de website van de Saronkerk Oostkapelle

Via onze website www.saronkerk.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.saronkerk.nl
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of (weet niet of dit zo letterlijk geldt voor ons) om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Strato of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Google Tag Manager privacyverklaring Google

 • Na het accepteren van de cookiemelding wordt een cookie (cookieconsent_status) geplaatst welke anoniem registreert dat de cookiemelding door de is geaccepteerd

Google Analytics privacyverklaring Google

 • Om de website te optimaliseren worden een tweetal cookies (_gat en _gid)) geplaatst om anoniem het klikgedrag van websitebezoekers te registreren.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website: www.saronkerk.nl
 • Adres: Noordweg 34, 4356 ED Oostkapelle
 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~