Skip to main content

Hoe verloopt een kerkdienst

 • U bent van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. Wellicht weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt. Op deze pagina kunt u een liturgie (programma van een kerkdienst) vinden. Hierin kunt u lezen wat de bedoeling is van de verschillende onderdelen van de liturgie. We hopen van harte dat we u een keer welkom mogen heten.

  Het zal u wellicht opvallen dat de vrouwen in onze kerk een hoed dragen. De grondslag hiervoor vinden we in de Bijbel, in de eerste brief van Paulus die hij schreef aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11 vers 5.
  In de hal van de kerk liggen Bijbels die u mag gebruiken in het geval dat u geen Bijbel bij u hebt.

  Uit eerbied gaan verschillende mannen staan tijdens een gebed.

  De psalmen die we zingen tijdens de kerkdienst en het gedeelte uit de Bijbel dat we lezen, zijn aangekondigd op de borden.

  Inleidend orgelspel

  Voordat de kerkdienst echt begint, wordt het orgel bespeeld door één van onze organisten. Dit dient verschillende doelen: het geeft rust onder de kerkbezoekers en het leidt onze gedachten naar de inhoud van de gespeelde psalmen als voorbereiding op de preek.
  Binnenkomen van de kerkenraad

  De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Zij proberen de gemeente te besturen en te leiden. Voorafgaand aan de dienst komen zij samen en komen met de dominee de kerk binnen.

  Stil gebed

  Gelegenheid voor een persoonlijk gebed.
  Votum en zegen

  De voorganger vraagt in het korte gebed om de zegen van God, daarna spreekt hij in de naam van God de groet uit. In deze groet belooft God dat Hij Zijn zegen wil geven.

  De openingspsalm

  De eerste psalm op het psalmbord wordt gezongen. U kunt de psalmen vinden in uw Bijbel.

  Lezen van de 10 geboden of de geloofsbelijdenis

  Tijdens de morgendienst worden de Tien Geboden voorgelezen. Dit is de Wet die God ons gegeven heeft en die wij als richtlijn voor het leven hebben. U kunt de Tien geboden vinden in het tweede Bijbelboek, genaamd Exodus in het 20e hoofdstuk vers 1 t/m 17. Na het voorlezen van de geboden zingen we een psalm.

  Tijdens de tweede dienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen.

  Schriftlezing

  De ouderling leest vervolgens een gedeelte uit de Bijbel. Ook dit te lezen schriftgedeelte staat aangegeven op de borden in de kerk.

  Gebed

  Na de schriftlezing vraagt de voorganger een zegen voor de dienst tijdens het gebed. Hij bidt voor zorgen in de gemeente en dankt God voor al het goede dat Hij ons geeft.

  Collectezang

  Na het gebed zingen we met elkaar een aantal verzen van een psalm. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden. Voorafgaand aan het zingen geeft de voorganger aan voor welke doelen er wordt gecollecteerd.

  Preek

  Tijdens de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd. In sommige diensten wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld, deze kunt u vinden in uw Bijbel achter de psalmen.

  De preek duurt ongeveer 45 minuten, tijdens de preek wordt er één of meerdere keren gezongen. De preek wordt geëindigd met het woord “Amen”.

  Dankgebed

  De voorganger dankt God voor Zijn hulp bij het houden van de preek. 

  Mededelingen en Slotpsalm

  Na het dankgebed volgen de mededelingen en wordt er een slotpsalm gezongen. Als deze psalm is geëindigd gaat iedereen staan.

  Zegengroet

  De Zegen van God wordt over de gemeente uitgesproken

  Vertrek Kerkenraad

   
  Uitleidend orgelspel

  Als de kerkenraad de kerk heeft verlaten begint het orgel te spelen. De gemeente verlaat nu de kerk.