Skip to main content

Hoe verloopt een kerkdienst

 • U bent van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. Wellicht weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt. Op deze pagina kunt u een liturgie (programma van een kerkdienst) vinden. Hierin kunt u lezen wat de bedoeling is van de verschillende onderdelen van de liturgie. We hopen van harte dat we u een keer welkom mogen heten.

  Het zal u wellicht opvallen dat de vrouwen in onze kerk een hoed dragen. De grondslag hiervoor vinden we in de Bijbel, in de eerste brief van Paulus die hij schreef aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11 vers 5.
  In de hal van de kerk liggen Bijbels die u mag gebruiken in het geval dat u geen Bijbel bij u hebt.

  Uit eerbied gaan verschillende mannen staan tijdens een gebed.

  De psalmen die we zingen tijdens de kerkdienst en het gedeelte uit de Bijbel dat we lezen, zijn aangekondigd op de borden.

  Inleidend orgelspel

  Voordat de kerkdienst echt begint, wordt het orgel bespeeld door één van onze organisten. Dit dient verschillende doelen: het geeft rust onder de kerkbezoekers en het leidt onze gedachten naar de inhoud van de gespeelde psalmen als voorbereiding op de preek.
  Binnenkomen van de kerkenraad

  De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Zij proberen de gemeente te besturen en te leiden. Voorafgaand aan de dienst komen zij samen en komen met de dominee de kerk binnen.

  Stil gebed

  Gelegenheid voor een persoonlijk gebed.
  Votum en zegen

  De voorganger vraagt in het korte gebed om de zegen van God, daarna spreekt hij in de naam van God de groet uit. In deze groet belooft God dat Hij Zijn zegen wil geven.

  De openingspsalm

  De eerste psalm op het psalmbord wordt gezongen. U kunt de psalmen vinden in uw Bijbel.

  Lezen van de 10 geboden of de geloofsbelijdenis

  Tijdens de morgendienst worden de Tien Geboden voorgelezen. Dit is de Wet die God ons gegeven heeft en die wij als richtlijn voor het leven hebben. U kunt de Tien geboden vinden in het tweede Bijbelboek, genaamd Exodus in het 20e hoofdstuk vers 1 t/m 17. Na het voorlezen van de geboden zingen we een psalm.

  Tijdens de tweede dienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen.

  Schriftlezing

  De ouderling leest vervolgens een gedeelte uit de Bijbel. Ook dit te lezen schriftgedeelte staat aangegeven op de borden in de kerk.

  Gebed

  Na de schriftlezing vraagt de voorganger een zegen voor de dienst tijdens het gebed. Hij bidt voor zorgen in de gemeente en dankt God voor al het goede dat Hij ons geeft.

  Collectezang

  Na het gebed zingen we met elkaar een aantal verzen van een psalm. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden. Voorafgaand aan het zingen geeft de voorganger aan voor welke doelen er wordt gecollecteerd.

  Preek

  Tijdens de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd. In sommige diensten wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld, deze kunt u vinden in uw Bijbel achter de psalmen.

  De preek duurt ongeveer 45 minuten, tijdens de preek wordt er één of meerdere keren gezongen. De preek wordt geëindigd met het woord “Amen”.

  Dankgebed

  De voorganger dankt God voor Zijn hulp bij het houden van de preek. 

  Mededelingen en Slotpsalm

  Na het dankgebed volgen de mededelingen en wordt er een slotpsalm gezongen. Als deze psalm is geëindigd gaat iedereen staan.

  Zegengroet

  De Zegen van God wordt over de gemeente uitgesproken

  Vertrek Kerkenraad

   
  Uitleidend orgelspel

  Als de kerkenraad de kerk heeft verlaten begint het orgel te spelen. De gemeente verlaat nu de kerk.

  Gottesdienstverlauf:

   

  Während die Kirchgänger die Kirche betreten spielt die Orgel.

   

  Wenn die Orgel aufhört zus pielen kommt den Kirchenvorstand herein. Voran geht der diensthabende Presbyter. Ihm folgt der Pfarrer.

   

  Unter der Kanzel geben sie sich die Hand und wünschen sich gegenseitig Gottes Segen.

   

  Danach wird der Gemeinde Zeit für ein persönliches stilles Gebet gegeben.

   

  Danach spricht der Pfarrer das Votum (die SegengruB) aus.

   

  Der erste Psalm wird gesungen, wie das  auf den Anzeigetafeln angegeben ist.

   

  Der diensthabende Presbyter lest im morgendienst die zehn Geboten vor. Am Nachmittag das Glaubensbekenntnis.

   

  Daraufhin singen wir das angezeigte Lied oder Psalm.

   

  Es folgt die Lesung des angegebenen Textes aus der Bibel.

   

  Der Pfarrer betet. Vorher werden die Danksagungen und Fürbitten mitgeteilt. Männer gehen eventuell stehen.

   

  Danach singen wir einen Psalm. Währenddessen wird Geld eingesammelt für die Diaconie, die Kircheund ein anderes Ziel.

   

  Der Pfarrer beginnt seine Predigt und unterteilt das Thema in der Regel in 3 Punkte. Am Nachmittagwird im Allgemeinen ein Teil aus dem Heidelbergse Kathechismus behandelt

  Zwischendurch wird nochmals gesungen. 

   

  Die Predigt wird mit einem Dankgebet abgeschlossen.

   

  Bevor wir das Schlusslied singen werden im Allgemeinen noch einige Bekanntmachungen gegeben.

   

  Nach dem Singen, steht der Gemeinde auf und spricht der Pfarrer den Schlußsegen aus.

  Die Kirchenvorstand verläßt die Kirche. Beim Einsetzen des Orgelspiel verlässt die Gemeinde die Kirche. 

   


  Information: 0118-592223 
  Jeden Sonntag Gottesdienste um 9.30 und 15.00 Uhr. Diese dauern ungefähr  1 ½ Stunde.

  While the church-goers enter the church, the organ plays.

   

  When the organ stops add play comes in the Parish Council. Ahead is the duty of the presbyter. The minister follows him.

   

  Below the pulpit, they shake hands and wish you God's blessing each other.

   

  Then, time for a silent personal prayer is given the municipality.

   

  Then, the priest pronounced the vote (the SegengruB).

   

  The first Psalm is sung, as is indicated on the display panels.

   

  The on duty presbyter read the ten commandments in the morning service. In the afternoon the confession of faith.

   

  Then, we sing the displayed song or Psalm.

   

  Following the reading of the given text from the Bible.

   

  The minister prays. Previously communicated the Thanksgivings and intercessions. Men go may be.

   

  After that, we sing a Psalm. Meanwhile, money is collected for the Diaconie, the Church, and another goal.

   

  The minister begins his sermon and divided the subject usually in 3 points. In the afternoon, a part from the Heidelbergse catechism is treated in General

   

  In between will be sung again.

   

  he sermon ends with a prayer of thanks.

   

  Before we sing the closing song in general some notices are given.

   

  After singing, the community stands up and the priest pronounces the final blessing.

   

  The Parish Council is leaving the Church. At the onset of the organ, the municipality leaves the Church.

   

   

  Information: 0118-592223

  Sunday worship, 9:30 a.m. and 15:00. These take approximately 1 ½ hour.