Zendingscommissie


 •  

  Algemeen
  Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Het Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb". Om dit uit te voeren is er een zendingscommissie met de volgende doelen:

  1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen.
  2. Meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren.
  3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

  Maar wat is het in de huidige tijd met Corona moeilijk om activiteiten te organiseren om bovenstaande doelen te behalen. Vergeet dan niet: Gods werk gaat door! Wilt u dit meenemen in uw gebed? Wilt u de zending ondersteunen? Stort dan uw gift op bankrekeningnummer NL 72 RBRB 0827 6397 91 van de Zendingscommissie Ger. Gem. in Oostkapelle onder vermelding van ‘zending’.


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~