Skip to main content

Kern van de bijbel

De Bijbel heeft een belangrijke boodschap en het vraagt om een reactie van jouw kant. Mensen hebben namelijk verantwoording af te leggen naar God toe.

  • "Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven...." (Romeinen 14:12)

De Bijbel leert je hoe zonde de wereld is binnengekomen, wat dat veroorzaakt heeft en hoe je een nieuw leven kunt beginnen met God. Lees de volgende teksten maar eens.

  • "Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.…" (Romeinen 5:12)
  • "Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere." (Romeinen 6:23)
  • "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen.Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.…" (Romeinen 10:9-13)

De Bijbel roept je dus op om te geloven in de Heere Jezus. De kern van de boodschap kun je als volgt samenvatten.

  • "Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden." (Johannes 3:17)

De Bijbel wordt wel eens vergeleken met een liefdesbrief. Dat is helemaal waar. Het is de meest waardevolle brief die mensen aangeboden kunnen krijgen. Het beschrijft de liefde van God naar de mens toe en tegelijkertijd leert het ons om God en anderen lief te hebben.

  • "En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.…" (Mattheüs 22:37-39)